Projekt UE

Termedia sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne w partnerstwie z Fundacją CISZUM oraz Miastem Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Okres realizacji trwa od 01.05.2020 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte os. fizyczne (od 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozum. KC), a w przypadku osób bezdomnych do tych, które przebywają na terenie Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru północnych dzielnic Poznania. Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą 2 grupy: osoby z zaburzeniami psychicznymi wg Ustawy o ochronie zdrowia psych. z 19/08/1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) oraz osoby z otoczenia (rodzina, opiekun fakt./prawny), w przypadku, gdy będzie ono niezbędne do skutecznej pomocy os. chorej.

Cel projektu

Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego do 31 grudnia 2022 r.

Planowane efekty realizacji projektu

Stworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, doposażenie pomieszczeń, objęcie wsparciem profilaktyczno-edukacyjnym i rehabilitacyjnym ok. 170 osób, pomoc w aktywizacji zawodowej i powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie dla osób po kryzysie psychicznym dla 20 os.

Wartość projektu: 8 357 415,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 938 535,00 zł

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIA CENOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „OTWARTY DIALOG” DLA PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO POZNAŃ – PÓŁNOC
data ogłoszenia: 01.04.2021

I. Postanowienia wstępne

Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. „Otwarty dialog” dla pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ (dalej nazywane: ŚCZP)

1.2 Liczba godzin szkolenia: szkolenie obejmować będzie łącznie 128 godzin (1 godzina szkoleniowa = 45 minut).

1.3 Planowany termin realizacji szkolenia:

 • Szkolenie rozpocznie się od 17.04.2021 roku
 • Szkolenie zakończy się do 31.12.2021 roku
 • Szkolenie będzie prowadzone w soboty i niedziele, średnio 8h/dzień
 • W trakcie zajęć Wykonawca powinien zaplanować regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe
 • Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń dla wskazanej grupy zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację szkoleń zgodnie z harmonogramem.

1.4 Typ szkolenia

Szkolenie prowadzone zdalnie

Wymogi w zakresie szkolenia prowadzonego w formie zdalnej.

Zamawiający wymaga:

 1. Usługi będą realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym. Będą się odbywać z wykorzystaniem połączeń on-line w taki sposób, że prowadzący (trener/szkoleniowiec) przeprowadzi usługę w czasie rzeczywistym;
 2. Uzupełnieniem realizacji usług zdalnych będą inne formy kontaktu z uczestnikami takie jak np. mail, czat, komunikatory internetowe, które będą służyły lepszej komunikacji i będą wspierały realizację usług zdalnych;
 3. Dostosowanie odpowiedniej liczby uczestników w grupowej formie wsparcia, tak aby umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, czat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne przyjmą formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.

1.5 Program szkolenia:

Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujący zakresy tematyczny:

 • Otwarty Dialog – wprowadzenie do tematyki
 • Poziomy komunikacji. Superwizja pracy zespołu reflektującego.
 • Sieci społeczne. Schemat i fazy rozmów w sieciach społecznych.
 • Aktywacja i rozwój sieci społecznych.
 • Rozmowy w sieciach społecznych.
 • Pytania zorientowane na proces.
 • Metarefleksje zespołu terapeutycznego.
 • Plan interwencji w kryzysie.
 • Podstawowe założenia teorii systemów.
 • Systemowa teoria zmiany.
 • Pytania systemowe.
 • Przykładowa sieć wsparcia – praktyka.
 • Pytania cyrkularne, współkonstruowanie rzeczywistości.
 • Specyfika pracy z traumą.
 • Praca z rodziną z dziećmi oraz adolescentami (genogramy i kroniki rodzinne, przekazy transgeneracyjne i tajemnice rodzinne).
 • Dialogi antycypacyjne.
 • Interwencje terapeutyczne pod superwizją.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opracowanego przez siebie szczegółowego programu szkolenia (128 godzinnego). Program szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.6 Liczba uczestników szkolenia z ŚCZP:

W szkoleniu udział weźmie do 10 pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań – Północ tj. pracujący na stanowiskach: lekarz psychiatra, psycholog/psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka, pracownik socjalny, asystent zdrowienia, rejestratorka/sekretarka medyczna, specjalista terapii uzależnień, terapeuta zajęciowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy do zapoznania się oraz składania ofert.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA OBIADÓW DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU DZIENNEGO ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO POZNAŃ – PÓŁNOC
data ogłoszenia: 25.03.2021

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

1.1 Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów dla pacjentów Oddziału Dziennego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w ilości:

 • w 2021 roku (od 07.04.2021): 1140 posiłków (średnio 6 pacjentów x 190 dni roboczych)
 • w 2022 roku (cały rok): 1506 posiłków (średnio 6 pacjentów x 251 dni roboczych)

1.2 W skład posiłku wchodzi przygotowany i dostarczony obiad:

 • ZUPA: jedna porcja minimum 300 ml/os (z uwzględnieniem osób, które nie jedzą mięs i wywarów mięsnych), pieczywo
 • II DANIE (z uwzględnieniem osób, które nie jedzą mięs): jedna porcja dania głównego składa się z mięsa (co najmniej 100-120 gramów na osobę), ziemniaki lub ryż/kasza/frytki (co najmniej 200 gram na osobę), surówki (co najmniej 150 gram na osobę), napój lub kompot lub sok lub woda (co najmniej 0,2 litra na osobę w zamkniętej butelce lub kartoniku).
 • CIASTO/DESER (co najmniej 200 gram na osobę)

Zamawiający każdorazowo poinformuje o liczbie dostarczanych posiłków w danym dniu, w tym o liczbie dań bezmięsnych. W przypadku dań bezmięsnych porcja dania głównego powinna składać się z dania bezmięsnego zastępującego mięso. Zaznacza się, że porcja musi mieć taką samą gramaturę.

1.3 Szczegóły techniczne:

 • Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji pacjentów Oddziału Dziennego. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany do godziny ustalonej z Wykonawcą. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca będzie dostarczał określoną liczbę posiłków.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przygotowywanych i dostarczanych posiłków z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu oraz mając na uwadze aktualną sytuację w kraju i na świecie w tym związaną z wirusem SARS-COV-2.
 • Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem
 • Dowóz posiłków o ustalonej godzinie (godziny zostaną uzgodnione w umowie), w dni robocze pod adres: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC ul.Tymienieckiego 34, Poznań.
 • Posiłek dla każdej z osób należy dostarczyć w zamkniętych hermetycznie opakowaniach.
 • Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i powinny być przyrządzone w dniu dostawy, przy zapewnieniu odpowiedniej temperatury posiłku w momencie podania.
 • Świadczenia usługi dostarczania posiłków wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami, oraz przepisami wykonawczymi tej ustawy) oraz podstawowymi normami sanitarnymi oraz BHP
 • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.

1.4 Miejsce świadczenia usługi:

 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC ul. Tymienieckiego 34, Poznań

1.5 Termin wykonania zamówienia:

 • 07 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy do zapoznania się oraz składania ofert.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
data ogłoszenia: 10.09.2020

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

Samochód osobowy – Segment A

 • Rok produkcji: 2020
 • Pojemność skokowa: od 900 cm3 do 1400 cm3
 • Rodzaj paliwa: benzyna
 • Moc: 60 KM – 120 KM
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Napęd: koła przednie
 • Typ: hatchback
 • Liczba: drzwi 5
 • Liczba: miejsc 4-5
 • Kolor: biały, srebrny, szary – do uzgodnienia
 • Faktura VAT: TAK
 • Bezwypadkowy: TAK
 • Kraj pochodzenia: POLSKA
 • Stan: nowy

Wyposażenie:

 • ABS
 • Bluetooth
 • Elektryczne szyby przednie
 • Immobilizer
 • Klimatyzacja manualna
 • ESP (stabilizacja toru jazdy)
 • Radio fabryczne
 • Koło zapasowe (dojazdowe)
 • Gniazdo USB
 • Wielofunkcyjna kierownica
 • Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 • Światła do jazdy dziennej
 • Wspomaganie kierownicy
 • Czujniki parkowania przód

Oczekiwane w pakiecie:

 • komplet opon zimowych
 • pakiet ubezpieczenia OC i AC
 • pierwszy przegląd – gratis

Termin dostawy: do 30 października 2020 r.

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych produktów. Przez towary równoważne Zamawiający ma na myśli produkty ujęte w Zapytaniu, zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy, co najmniej takie same jak materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej funkcjonalności. W przypadku, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, handlowe, pochodzenie, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: s.czarnecki@sczp-poznanpolnoc.pl do dnia 17.09.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Czarnecki – +48 512 027 373

 

Do pobrania:

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
data ogłoszenia: 04.08.2020

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

Miesięczna obsługa i serwis oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, uwzględniający wdrożenie, konfigurację, uzupełnienie modułów.

Serwis powinien uwzględniać wdrożenie, konfigurację i bieżącą opiekę nad oprogramowaniem, w ilości 20h miesięcznie.

Wymagania:
Obsługa i serwis obejmują poniższe czynności:

 • aktualizację oprogramowania do wydanych i opublikowanych wersji,
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników, w tym tworzenie ról systemowych,
 • konfigurację oprogramowania w zakresie definiowania widoków dla użytkowników,
 • tworzenie i dodawanie dedykowanych formularzy,
 • tworzenie raportów i analiz.

Doświadczenie
Doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych bądź realizowanych projektów w na przestrzeni ostatnich 3 lat

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: s.czarnecki@termedica.pl do dnia 11.08.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Czarnecki – +48 512 027 373

 

Do pobrania:

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
data ogłoszenia: 20.07.2020

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

Zakup licencji na system informatyczny na 13 stanowisk

Funkcjonalności:

 • kartoteka pacjentów, w tym tworzenie i dodawanie własnych, dedykowanych formularzy
 • rejestracja pacjentów, w tym rejestracja on-line
 • tworzenie grafików na zdefiniowane wcześniej zasoby (rezerwacja czasu , osoby lub osób, gabinetu)
 • tworzenie planów leczenia pacjenta
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • karta wizyty z opcją tworzenia i dodawania własnych, dedykowanych formularzy
 • wbudowana i aktualizowana baza leków
 • wbudowane i aktualizowane słowniki ICD-10 oraz ICD-9
 • wystawienia e-zwolnień (integracja z platformą ZUS)
 • wystawiania e-recept (integracja z platformą P1)
 • rozliczanie wizyt w oparciu o różnych płatników
 • samodzielne tworzenie własnych raportów i analiz
 • rozliczanie pracowników medycznych
 • tworzenie ról i możliwość zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Informacje dodatkowe:

 • Termin ważności licencji – 31.12.2022 r.
 • W okresie licencjonowania oprogramowanie musi posiadać gwarancję
 • W okresie licencjonowania zapewniona musi być aktualizacja systemu do najnowszej, wydanej i opublikowanej wersji, zapewniony serwis/ usuwanie błędów itp.

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych produktów. Przez towary równoważne Zamawiający ma na myśli produkty ujęte w Zapytaniu, zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy, co najmniej takie same jak materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej funkcjonalności. W przypadku, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, handlowe, pochodzenie, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: s.czarnecki@termedica.pl do dnia 27.07.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Czarnecki – +48 512 027 373

 

Do pobrania: ROZEZNIANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA + FORMULARZ WYCENY [PDF]

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
data ogłoszenia: 25.06.2020

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

1. ZESTAW KOMPUTEROWY – ilość 9 szt.

Wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach nie niższych niż:

Płyta główna:

 • Gniazdo procesora: Socket AM4
 • Chipset płyty głównej: AMD B450
 • Obsługiwana pamięć:DDR4
 • Ilość gniazd pamięci:2 szt.

 

Procesor:

 • Typ gniazda: Socket AM4
 • Ilość rdzeni:4 szt.
 • Liczba wątków:4

 

 • Pamięć: DDR 4 8GB 2400Mhz CL17
 • Dysk: SSD M.2 240GB lub równoważny
 • Obudowa: microATX lub równoważna
 • Zasilacz: 350 W lub równoważny
 • Klawiatura + mysz zestaw: A4Tech Km-72620D lub równoważna

 

Monitor:

 • Przekątna: 19.5 cali
 • Rozdzielczość nominalna: 1600 x 900 piksele
 • Rodzaj matrycy: TN
 • Typ matrycy: matowa
 • Format obrazu: 16:9
 • Rodzaj podświetlenia: LED
 • Porty wejścia/wyjścia: 1 x D-Sub 15-pin

 

 • System operacyjny: Windows 10 Pro Oem PL x64 DVD lub równoważny

 

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych procesorów, płyt głównych, monitorów oraz powyższych produktów.

2. LAPTOPY – ilość 4 szt.

Wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach nie niższych niż:

 • Procesor: Intel® Core™ i5-8350u 1.7-3.6GHz 6MB CACHE 4x CORE
 • Karta Graficzna: Grafika UHD Intel® 620
 • Dysk Twardy: 256GB SSD
 • Pamięć Ram: 8GB RAM DDR4
 • Napęd: brak
 • Matryca: 13,3″ FHD 1920×1080 IPS matt
 • Komunikacja:
 • WiFi AC-8265
 • Bluetooth
 • LAN RJ45 1Gbit
 • System operacyjny: Windows 10 PRO x64 PL
 • Klawiatura: typu QWERTY UK PODŚWIETLANA
 • Porty:
 • Czytnik kart pamięci Micro SD
 • 2 x Port USB 3.1
 • Gniazdo blokady Noble
 • Gniazdo zasilania
 • Port USB typu C
 • HDMI
 • Gniazdo audio typu combo
 • LAN RJ-45 1Gbit
 • Kamera internetowa
 • Wymiary: 304,8mm x 16,53mm x 207,9mm

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych procesorów, płyt głównych, monitorów, oraz powyższych produktów. Przez towary równoważne Zamawiający ma na myśli produkty ujęte w Zapytaniu, zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy, co najmniej takie same jak materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej funkcjonalności. W przypadku, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, handlowe, pochodzenie, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: s.czarnecki@termedica.pl do dnia 01.07.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Czarnecki – +48 512 027 373

 

Do pobrania: ROZEZNIANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA + FORMULARZ WYCENY [PDF]

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny