Harmonogram wsparcia na sierpień 2022

Pomoc

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.02.02-30-0112/19 pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07: Włączenie społeczne, Działanie: 07.02. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 07.02.02. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia w ramach:

  • Zadanie 2. Działania lecznicze na rzecz osób z zaburzeniem psychicznym i opiekunów
  • Zadanie 3. Działania uzupełniające – profilaktyka i rehabilitacja psychospołeczna

Dokumenty do pobrania:

foto: Pexels