Projekt UE

Termedia sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne w partnerstwie z Fundacją CISZUM oraz Miastem Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Okres realizacji trwa od 01.05.2020 r. do 30.09.2023 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte os. fizyczne (od 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozum. KC), a w przypadku osób bezdomnych do tych, które przebywają na terenie Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru północnych dzielnic Poznania. Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą 2 grupy: osoby z zaburzeniami psychicznymi wg Ustawy o ochronie zdrowia psych. z 19/08/1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) oraz osoby z otoczenia (rodzina, opiekun fakt./prawny), w przypadku, gdy będzie ono niezbędne do skutecznej pomocy os. chorej.

Cel projektu

Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego do 30 września 2023 r.

Planowane efekty realizacji projektu

Stworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, doposażenie pomieszczeń, objęcie wsparciem profilaktyczno-edukacyjnym i rehabilitacyjnym ok. 170 osób, pomoc w aktywizacji zawodowej i powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie dla osób po kryzysie psychicznym dla 20 os.

Wartość projektu: 8 357 415,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 938 535,00 zł

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PN. „PACJENT W KRYZYSIE SUICYDALNYM” DLA PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO POZNAŃ – PÓŁNOC

Data ogłoszenia: 15.09.2022

I. Postanowienia wstępne

Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej pn. „Pacjent w kryzysie suicydalnym” dla pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ (dalej nazywane: ŚCZP)

1.2 Liczba godzin szkolenia: szkolenie obejmować będzie łącznie 10 godzin  (1 godzina szkoleniowa = 45 minut).

1.3  Planowany termin realizacji szkolenia:

a) szkolenie zostanie przeprowadzone do 07.10.2022, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
b) szkolenie będzie prowadzone w dniach roboczych, w godzinach między 8.00 a 18.00
c) W trakcie zajęć Wykonawca powinien zaplanować regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 1,5 godziny zegarowej
d) salę szkoleniową na terenie Poznania zapewni Zamawiający
e) szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia dla wskazanej grupy zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z harmonogramem.

1.4 Typ szkolenia

Szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia szkolenia w formie zdalnej.

Szkolenie będzie obejmowało przeprowadzenie części teoretycznej oraz warsztatów. Część warsztatowa – analiza przypadków, stanowić będzie nie mniej niż 70% czasu szkolenia.

1.5 Program szkolenia:

Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujący zakresy tematyczny, w tym 70% zajęć musi być realizowane w formie praktycznej (analiza przypadków – warsztaty):

Etiopatogeneza samobójstwa: psychologiczne, biologiczne i genetyczne uwarunkowania zachowań samobójczych.
Ból psychiczny i jego rola w procesie suicydalnym.
Zagrożenia samobójcze związane z uzależnieniami.
Wpływ nowoczesnych technologii na skłonności samobójcze.
Diagnoza ryzyka samobójstwa (C-SSRS, SBQ-R, WSS).
Profilaktyka zachowań samobójczych.
Psychoterapia pacjentów zagrożonych samobójstwem oraz pomoc psychologiczna rodzinom i bliskim.
Część praktyczna: analiza przypadków.
Program szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.6 Liczba uczestników szkolenia z ŚCZP:

W szkoleniu udział weźmie od 15 do 20 pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań – Północ tj.  pracujący na stanowiskach: lekarz psychiatra, psycholog/psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka, pracownik socjalny, asystent zdrowienia, rejestratorka/sekretarka medyczna, specjalista terapii uzależnień, terapeuta zajęciowy.

Wielkość grupy szkoleniowej:

Wykonawca dostosuje odpowiednią liczbę uczestników w grupowej formie wsparcia, tak aby umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć, w szczególności w części warsztatowej.

1.7 Przebieg szkolenia będzie udokumentowany z wykorzystaniem list obecności. Uczestnicy szkolenia, po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia wystawione przez Wykonawcę.

1.8 Zamawiający wymaga, aby szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl nr ogłoszenia 2022-19331-126602

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy do zapoznania się oraz składania ofert.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIA CENOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA OBIADÓW DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU DZIENNEGO ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO POZNAŃ – PÓŁNOC

Data ogłoszenia: 19.06.2022

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.; NIP: 7780116376; REGON: 632423323; KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów dla pacjentów Oddziału Dziennego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w ilości: od 01.07.2022 do 31.12.2022 r.: 762 posiłki (średnio 6 pacjentów x 127 dni roboczych).

1.1 W skład posiłku wchodzi przygotowany i dostarczony obiad:

 • ZUPA: jedna porcja minimum 300 ml/os (z uwzględnieniem osób, które nie jedzą mięs i wywarów mięsnych), pieczywo
 • II DANIE (z uwzględnieniem osób, które nie jedzą mięs): jedna porcja dania głównego składa się z mięsa (co najmniej 100-120 gramów na osobę), ziemniaki lub ryż/kasza/frytki (co najmniej 200 gram na osobę), surówki (co najmniej 150 gram na osobę), napój lub kompot lub sok lub woda (co najmniej 0,2 litra na osobę w zamkniętej butelce lub kartoniku).

Zamawiający każdorazowo poinformuje o liczbie dostarczanych posiłków w danym dniu, w tym o liczbie dań bezmięsnych.

W przypadku dań bezmięsnych porcja dania głównego powinna składać się z dania bezmięsnego zastępującego mięso. Zaznacza się, że porcja musi mieć taką samą gramaturę.

1.2 Szczegóły techniczne:

 • Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji pacjentów Oddziału Dziennego. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany do godziny ustalonej z Wykonawcą. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca będzie dostarczał określoną liczbę posiłków.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przygotowywanych i dostarczanych posiłków z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu oraz mając na uwadze aktualną sytuację w kraju i na świecie w tym związaną z wirusem SARS-COV-2.
 • Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem
 • Dowóz posiłków o ustalonej godzinie (godziny zostaną uzgodnione w umowie), w dni robocze pod adres: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC ul.Tymienieckiego 34, Poznań.
 • Posiłek dla każdej z osób należy dostarczyć w zamkniętych hermetycznie opakowaniach.
 • Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i powinny być przyrządzone w dniu dostawy, przy zapewnieniu odpowiedniej temperatury posiłku w momencie podania.
 • Świadczenia usługi dostarczania posiłków wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami, oraz przepisami wykonawczymi tej ustawy) oraz podstawowymi normami sanitarnymi oraz BHP
 • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.

1.3 Miejsce świadczenia usługi:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC ul.Tymienieckiego 34, Poznań

1.4 Termin wykonania zamówienia:

01 lipca 2022 do 31 grudnia 2022

1.5 Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności pod numerem: 2022-19331-114322 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114322?sekcja=ogloszenie)

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku > Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapraszamy do zapoznania się oraz składania ofert.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 01.04.2022 r.

Zakup usługi informatycznej w zakresie miesięcznej obsługi i serwisu oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Termedia sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w partnerstwie z Fundacją CISZUM oraz Miastem Poznań zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usługi superwizji dla pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego realizowanego w ramach projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0112/19
Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

Podmiot przeprowadzający rozeznanie

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376; REGON: 632423323; KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku – dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa właściwego ds. rozwoju w ramach projektu  pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC” nr: RPWP.07.02.02-30-0112/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07: Włączenie społeczne, Działanie: 07.02. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 07.02.02. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: https://sczp-poznanpolnoc.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt realizacji zamówienia).

Określenie przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

Zamówienie dotyczy:

Miesięczna obsługa i serwis oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,  uwzględniający wdrożenie, konfigurację, uzupełnienie modułów. 

Serwis powinien uwzględniać wdrożenie, konfigurację i bieżącą opiekę nad oprogramowaniem, w ilości 20h miesięcznie przez 7 miesięcy.

Wymagania

Obsługa i serwis obejmują poniższe czynności:

 • aktualizację oprogramowania do wydanych i opublikowanych wersji,
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników, w tym tworzenie ról systemowych,
 • konfigurację oprogramowania w zakresie definiowania widoków dla użytkowników,
 • tworzenie i dodawanie dedykowanych formularzy,
 • tworzenie raportów i analiz.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia (wystarczającym będzie podpisanie oświadczenia w załączniku nr 1).

Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych bądź realizowanych projektów na przestrzeni ostatnich 3 lat, potwierdzających przepracowanie min. 140 godzin.

Wraz z ofertą należy przedłożyć referencje/fakturę/protokół odbioru/umowa – wystarczającym będzie złożenie jednego z wymienionych dokumentów poświadczających wykonanie usług/i.

Składanie ofert

Oferty powinny zostać sporządzone na załączonym wzorze (załącznik nr 1) wraz z  dokumentacją poświadczającą wykonanie usług  (załącznik nr 2) oraz Oświadczeniem wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 3).

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ, ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681 Poznań do dnia 06.04.2022 roku do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) lub złożone drogą elektroniczną na adres biuro@sczp-poznanpolnoc.pl

Załączniki do zapytania ofertowego

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 07.03.2022r. – SUPERWIZJE

Termedia sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w partnerstwie z Fundacją CISZUM oraz Miastem Poznań zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usługi superwizji dla pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego realizowanego w ramach projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0112/19.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot przeprowadzający rozeznanie

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376; REGON: 632423323; KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku – dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa właściwego ds. rozwoju w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC” nr: RPWP.07.02.02-30-0112/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07: Włączenie społeczne, Działanie: 07.02. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 07.02.02. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: https://sczp-poznanpolnoc.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt realizacji zamówienia).

2. Określenie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie dotyczy: Kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 • Część I – usługa superwizji indywidualnej w nurcie psychodynamicznym dla 5 pracowników ŚCZP,
 • Część II – usługa superwizji indywidualnej w nurcie psychodynamicznym-integracyjnym dla 2 pracowników ŚCZP,
 • Część III – usługa superwizji indywidualnej w nurcie analiza tranzakcyjna dla 1 pracownika ŚCZP,
 • Część IV – usługa superwizji indywidualnej w nurcie psychoanalitycznym dla 1 pracownika ŚCZP,
 • Część V – usługa superwizji indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym dla 3 pracowników ŚCZP,
 • Część VI – usługa superwizji grupowej – superwizje dla 2 grup pracowników ŚCZP,

dla pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa usługi superwizji indywidualnej (w określonych nurtach) oraz superwizji grupowej dla pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ (dalej nazywane: ŚCZP) tj. dla psychoterapeutów i psychologów pracujących w nurtach psychodynamicznym, psychodynamicznym-integracyjnym, psychoanalitycznym, poznawczo-behawioralnym oraz analizy tranzakcyjnej. Superwizje grupowe prowadzone będą dla poszczególnych zespołów tj. Oddziału Dziennego, Zespołu Leczenia Środowiskowego, w których pracują zarówno psychoterapeuci, psycholodzy-koordynatorzy opieki, pracownicy socjalni, pielęgniarki, lekarze psychiatrzy, rejestratorki medyczne.

Dopuszcza się prowadzenie superwizji w trybie zdalnym.

3.2 Liczba godzin superwizji

Część I: usługa superwizji indywidualnej w nurcie psychodynamicznym dla 5 pracowników ŚCZP:
1 godzina (1 godzina superwizji = 60 minut) x 11 sesji superwizji x 5 pracowników ŚCZP. Łącznie 55 godzin.
Superwizja w nurcie psychodynamicznym polega na omówieniu procesu psychoterapii z określonym pacjentem.

Część II: usługa superwizji indywidualnej w nurcie psychodynamicznym-integracyjnym dla 2 pracowników ŚCZP:
1 godzina (1 godzina superwizji = 60 minut) x 11 sesji superwizji x 2 pracowników ŚCZP. Łącznie 22 godziny.
Superwizja w nurcie psychodynamicznym-integracyjnym polega na omówieniu procesu psychoterapii z określonym pacjentem.

Część III: usługa superwizji indywidualnej w nurcie analizy tranzakcyjnej dla 1 pracownika ŚCZP:
1 godzina (1 godzina superwizji = 60 minut) x 11 sesji superwizji x 1 pracownik ŚCZP. Łącznie 11 godzin.
Superwizja w nurcie analizy tranzakcyjnej polega na omówieniu procesu psychoterapii z określonym pacjentem

Część IV: usługa superwizji indywidualnej w nurcie psychoanalitycznym dla 1 pracownika ŚCZP:
1 godzina/miesiąc (1 godzina superwizji = 60 minut) x 1 pracownik ŚCZP x 11 miesięcy = 11 godzin
Superwizja w nurcie psychoanalitycznym polega na omówieniu procesu psychoterapii z określonym pacjentem.

Część V: usługa superwizji indywidualnej w nurcie poznawczo-behawioralnym dla 3 pracowników ŚCZP:
1 godzina (1 godzina superwizji = 60 minut) x 11 sesji superwizji x 3 pracowników ŚCZP. Łącznie 33 godziny.
Superwizja w nurcie poznawczo-behawioralnym polega na omówieniu procesu psychoterapii z określonym pacjentem.

Część VI: usługa superwizji grupowej dla 2 grup pracowników ŚCZP:
1,5 godziny (1,5 godziny superwizji = 90 minut) x 11 sesji superwizji x 2 grupy pracowników ŚCZP. Łącznie 33 godziny.
Superwizja grupowa polega na omówieniu przebiegu pracy z określonym pacjentem w ramach interdyscyplinarnego zespołu

4. Składanie ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ, ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681 Poznań (z dopiskiem na kopercie: „SUPERWIZJE”) do dnia 15.03.2022 roku do godziny 9.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) lub złożone drogą elektroniczną na adres biuro@sczp-poznanpolnoc.pl i z dopiskiem „SUPERWIZJE”.

Szczegóły zapytanie ofertowego znajdują się w załączniku – do pobrania

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „OTWARTY DIALOG” DLA PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO POZNAŃ – PÓŁNOC
data ogłoszenia: 01.04.2021

I. Postanowienia wstępne

Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. „Otwarty dialog” dla pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ (dalej nazywane: ŚCZP)

1.2 Liczba godzin szkolenia: szkolenie obejmować będzie łącznie 128 godzin (1 godzina szkoleniowa = 45 minut).

1.3 Planowany termin realizacji szkolenia:

 • Szkolenie rozpocznie się od 17.04.2021 roku
 • Szkolenie zakończy się do 31.12.2021 roku
 • Szkolenie będzie prowadzone w soboty i niedziele, średnio 8h/dzień
 • W trakcie zajęć Wykonawca powinien zaplanować regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe
 • Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń dla wskazanej grupy zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację szkoleń zgodnie z harmonogramem.

1.4 Typ szkolenia

Szkolenie prowadzone zdalnie

Wymogi w zakresie szkolenia prowadzonego w formie zdalnej.

Zamawiający wymaga:

 1. Usługi będą realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym. Będą się odbywać z wykorzystaniem połączeń on-line w taki sposób, że prowadzący (trener/szkoleniowiec) przeprowadzi usługę w czasie rzeczywistym;
 2. Uzupełnieniem realizacji usług zdalnych będą inne formy kontaktu z uczestnikami takie jak np. mail, czat, komunikatory internetowe, które będą służyły lepszej komunikacji i będą wspierały realizację usług zdalnych;
 3. Dostosowanie odpowiedniej liczby uczestników w grupowej formie wsparcia, tak aby umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, czat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne przyjmą formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.

1.5 Program szkolenia:

Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujący zakresy tematyczny:

 • Otwarty Dialog – wprowadzenie do tematyki
 • Poziomy komunikacji. Superwizja pracy zespołu reflektującego.
 • Sieci społeczne. Schemat i fazy rozmów w sieciach społecznych.
 • Aktywacja i rozwój sieci społecznych.
 • Rozmowy w sieciach społecznych.
 • Pytania zorientowane na proces.
 • Metarefleksje zespołu terapeutycznego.
 • Plan interwencji w kryzysie.
 • Podstawowe założenia teorii systemów.
 • Systemowa teoria zmiany.
 • Pytania systemowe.
 • Przykładowa sieć wsparcia – praktyka.
 • Pytania cyrkularne, współkonstruowanie rzeczywistości.
 • Specyfika pracy z traumą.
 • Praca z rodziną z dziećmi oraz adolescentami (genogramy i kroniki rodzinne, przekazy transgeneracyjne i tajemnice rodzinne).
 • Dialogi antycypacyjne.
 • Interwencje terapeutyczne pod superwizją.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opracowanego przez siebie szczegółowego programu szkolenia (128 godzinnego). Program szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.6 Liczba uczestników szkolenia z ŚCZP:

W szkoleniu udział weźmie do 10 pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań – Północ tj. pracujący na stanowiskach: lekarz psychiatra, psycholog/psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka, pracownik socjalny, asystent zdrowienia, rejestratorka/sekretarka medyczna, specjalista terapii uzależnień, terapeuta zajęciowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy do zapoznania się oraz składania ofert.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA OBIADÓW DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU DZIENNEGO ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO POZNAŃ – PÓŁNOC
data ogłoszenia: 25.03.2021

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

1.1 Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów dla pacjentów Oddziału Dziennego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w ilości:

 • w 2021 roku (od 07.04.2021): 1140 posiłków (średnio 6 pacjentów x 190 dni roboczych)
 • w 2022 roku (cały rok): 1506 posiłków (średnio 6 pacjentów x 251 dni roboczych)

1.2 W skład posiłku wchodzi przygotowany i dostarczony obiad:

 • ZUPA: jedna porcja minimum 300 ml/os (z uwzględnieniem osób, które nie jedzą mięs i wywarów mięsnych), pieczywo
 • II DANIE (z uwzględnieniem osób, które nie jedzą mięs): jedna porcja dania głównego składa się z mięsa (co najmniej 100-120 gramów na osobę), ziemniaki lub ryż/kasza/frytki (co najmniej 200 gram na osobę), surówki (co najmniej 150 gram na osobę), napój lub kompot lub sok lub woda (co najmniej 0,2 litra na osobę w zamkniętej butelce lub kartoniku).
 • CIASTO/DESER (co najmniej 200 gram na osobę)

Zamawiający każdorazowo poinformuje o liczbie dostarczanych posiłków w danym dniu, w tym o liczbie dań bezmięsnych. W przypadku dań bezmięsnych porcja dania głównego powinna składać się z dania bezmięsnego zastępującego mięso. Zaznacza się, że porcja musi mieć taką samą gramaturę.

1.3 Szczegóły techniczne:

 • Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji pacjentów Oddziału Dziennego. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany do godziny ustalonej z Wykonawcą. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca będzie dostarczał określoną liczbę posiłków.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przygotowywanych i dostarczanych posiłków z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu oraz mając na uwadze aktualną sytuację w kraju i na świecie w tym związaną z wirusem SARS-COV-2.
 • Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem
 • Dowóz posiłków o ustalonej godzinie (godziny zostaną uzgodnione w umowie), w dni robocze pod adres: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC ul.Tymienieckiego 34, Poznań.
 • Posiłek dla każdej z osób należy dostarczyć w zamkniętych hermetycznie opakowaniach.
 • Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i powinny być przyrządzone w dniu dostawy, przy zapewnieniu odpowiedniej temperatury posiłku w momencie podania.
 • Świadczenia usługi dostarczania posiłków wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami, oraz przepisami wykonawczymi tej ustawy) oraz podstawowymi normami sanitarnymi oraz BHP
 • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.

1.4 Miejsce świadczenia usługi:

 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC ul. Tymienieckiego 34, Poznań

1.5 Termin wykonania zamówienia:

 • 07 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy do zapoznania się oraz składania ofert.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
data ogłoszenia: 10.09.2020

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

Samochód osobowy – Segment A

 • Rok produkcji: 2020
 • Pojemność skokowa: od 900 cm3 do 1400 cm3
 • Rodzaj paliwa: benzyna
 • Moc: 60 KM – 120 KM
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Napęd: koła przednie
 • Typ: hatchback
 • Liczba: drzwi 5
 • Liczba: miejsc 4-5
 • Kolor: biały, srebrny, szary – do uzgodnienia
 • Faktura VAT: TAK
 • Bezwypadkowy: TAK
 • Kraj pochodzenia: POLSKA
 • Stan: nowy

Wyposażenie:

 • ABS
 • Bluetooth
 • Elektryczne szyby przednie
 • Immobilizer
 • Klimatyzacja manualna
 • ESP (stabilizacja toru jazdy)
 • Radio fabryczne
 • Koło zapasowe (dojazdowe)
 • Gniazdo USB
 • Wielofunkcyjna kierownica
 • Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 • Światła do jazdy dziennej
 • Wspomaganie kierownicy
 • Czujniki parkowania przód

Oczekiwane w pakiecie:

 • komplet opon zimowych
 • pakiet ubezpieczenia OC i AC
 • pierwszy przegląd – gratis

Termin dostawy: do 30 października 2020 r.

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych produktów. Przez towary równoważne Zamawiający ma na myśli produkty ujęte w Zapytaniu, zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy, co najmniej takie same jak materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej funkcjonalności. W przypadku, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, handlowe, pochodzenie, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: s.czarnecki@sczp-poznanpolnoc.pl do dnia 17.09.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Czarnecki – +48 512 027 373

 

Do pobrania:

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
data ogłoszenia: 04.08.2020

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

Miesięczna obsługa i serwis oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, uwzględniający wdrożenie, konfigurację, uzupełnienie modułów.

Serwis powinien uwzględniać wdrożenie, konfigurację i bieżącą opiekę nad oprogramowaniem, w ilości 20h miesięcznie.

Wymagania:
Obsługa i serwis obejmują poniższe czynności:

 • aktualizację oprogramowania do wydanych i opublikowanych wersji,
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników, w tym tworzenie ról systemowych,
 • konfigurację oprogramowania w zakresie definiowania widoków dla użytkowników,
 • tworzenie i dodawanie dedykowanych formularzy,
 • tworzenie raportów i analiz.

Doświadczenie
Doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych bądź realizowanych projektów w na przestrzeni ostatnich 3 lat

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: s.czarnecki@termedica.pl do dnia 11.08.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Czarnecki – +48 512 027 373

 

Do pobrania:

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
data ogłoszenia: 20.07.2020

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl oraz www.sczp-poznanpolnoc.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

Zakup licencji na system informatyczny na 13 stanowisk

Funkcjonalności:

 • kartoteka pacjentów, w tym tworzenie i dodawanie własnych, dedykowanych formularzy
 • rejestracja pacjentów, w tym rejestracja on-line
 • tworzenie grafików na zdefiniowane wcześniej zasoby (rezerwacja czasu , osoby lub osób, gabinetu)
 • tworzenie planów leczenia pacjenta
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • karta wizyty z opcją tworzenia i dodawania własnych, dedykowanych formularzy
 • wbudowana i aktualizowana baza leków
 • wbudowane i aktualizowane słowniki ICD-10 oraz ICD-9
 • wystawienia e-zwolnień (integracja z platformą ZUS)
 • wystawiania e-recept (integracja z platformą P1)
 • rozliczanie wizyt w oparciu o różnych płatników
 • samodzielne tworzenie własnych raportów i analiz
 • rozliczanie pracowników medycznych
 • tworzenie ról i możliwość zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Informacje dodatkowe:

 • Termin ważności licencji – 31.12.2022 r.
 • W okresie licencjonowania oprogramowanie musi posiadać gwarancję
 • W okresie licencjonowania zapewniona musi być aktualizacja systemu do najnowszej, wydanej i opublikowanej wersji, zapewniony serwis/ usuwanie błędów itp.

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych produktów. Przez towary równoważne Zamawiający ma na myśli produkty ujęte w Zapytaniu, zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy, co najmniej takie same jak materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej funkcjonalności. W przypadku, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, handlowe, pochodzenie, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: s.czarnecki@termedica.pl do dnia 27.07.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Czarnecki – +48 512 027 373

 

Do pobrania: ROZEZNIANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA + FORMULARZ WYCENY [PDF]

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
data ogłoszenia: 25.06.2020

I. Postanowienia wstępne

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowie Psychicznego Poznań PÓŁNOC” w ramach działania 7.2 .: Usługi Społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia

Termedia sp. z o.o.
NIP: 7780116376
REGON: 632423323
KRS: 0000172109
strona www: www.termedia.pl

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest:

1. ZESTAW KOMPUTEROWY – ilość 9 szt.

Wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach nie niższych niż:

Płyta główna:

 • Gniazdo procesora: Socket AM4
 • Chipset płyty głównej: AMD B450
 • Obsługiwana pamięć:DDR4
 • Ilość gniazd pamięci:2 szt.

 

Procesor:

 • Typ gniazda: Socket AM4
 • Ilość rdzeni:4 szt.
 • Liczba wątków:4

 

 • Pamięć: DDR 4 8GB 2400Mhz CL17
 • Dysk: SSD M.2 240GB lub równoważny
 • Obudowa: microATX lub równoważna
 • Zasilacz: 350 W lub równoważny
 • Klawiatura + mysz zestaw: A4Tech Km-72620D lub równoważna

 

Monitor:

 • Przekątna: 19.5 cali
 • Rozdzielczość nominalna: 1600 x 900 piksele
 • Rodzaj matrycy: TN
 • Typ matrycy: matowa
 • Format obrazu: 16:9
 • Rodzaj podświetlenia: LED
 • Porty wejścia/wyjścia: 1 x D-Sub 15-pin

 

 • System operacyjny: Windows 10 Pro Oem PL x64 DVD lub równoważny

 

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych procesorów, płyt głównych, monitorów oraz powyższych produktów.

2. LAPTOPY – ilość 4 szt.

Wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach nie niższych niż:

 • Procesor: Intel® Core™ i5-8350u 1.7-3.6GHz 6MB CACHE 4x CORE
 • Karta Graficzna: Grafika UHD Intel® 620
 • Dysk Twardy: 256GB SSD
 • Pamięć Ram: 8GB RAM DDR4
 • Napęd: brak
 • Matryca: 13,3″ FHD 1920×1080 IPS matt
 • Komunikacja:
 • WiFi AC-8265
 • Bluetooth
 • LAN RJ45 1Gbit
 • System operacyjny: Windows 10 PRO x64 PL
 • Klawiatura: typu QWERTY UK PODŚWIETLANA
 • Porty:
 • Czytnik kart pamięci Micro SD
 • 2 x Port USB 3.1
 • Gniazdo blokady Noble
 • Gniazdo zasilania
 • Port USB typu C
 • HDMI
 • Gniazdo audio typu combo
 • LAN RJ-45 1Gbit
 • Kamera internetowa
 • Wymiary: 304,8mm x 16,53mm x 207,9mm

Dopuszczalne jest zaoferowanie innych równoważnych procesorów, płyt głównych, monitorów, oraz powyższych produktów. Przez towary równoważne Zamawiający ma na myśli produkty ujęte w Zapytaniu, zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy, co najmniej takie same jak materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej funkcjonalności. W przypadku, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, handlowe, pochodzenie, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia powinna zostać przedstawiona w formie wypełnionego formularza wyceny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: s.czarnecki@termedica.pl do dnia 01.07.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Czarnecki – +48 512 027 373

 

Do pobrania: ROZEZNIANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA + FORMULARZ WYCENY [PDF]

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny